การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 โดยมีนายองอาจ  ปิ่นกระจาย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ความรู้ในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานตามค่านิยมของการประปาส่วนภูมิภาค และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน