กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมิถุนายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมิถุนายน

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมิถุนายน

                                      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมสายงาน ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อเป็นการรายงานและติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน รวมถึงรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง ได้ถ่ายทอดนโยบายการประชุมผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกสายงานได้รับทราบ และได้ปรึกษาหารือเรื่องการขยายพื้นที่การให้บริการผู้ใช้น้ำ โดยได้มีการของบประมาณไปทางเขตเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ แต่ถ้ายังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ อาจมีการปรับปรุงโดยการย้ายส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ำขึ้นชั้น 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่เก้าอี้รอพัก โต๊ะกรอกเอกสาร และเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน