การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ คณะที่ 7 เข้าตรวจประเมินระบบการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตรตามเกณฑ์มาตฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  โดยมีนายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ  มีนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและสังเกตการณ์  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร 

     ทั้งนี้ กปภ.สาขาพิจิตร เป็นหนึ่งใน กปภ.สาขาที่ส่งใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ในปี 2561 เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและการประปาส่วนภูมิภาคให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย  โดยประธานอนุกรรมการและคณะ ได้ตรวจประเมินจุดก่อนให้บริการ จุดพื้นที่ให้บริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของ กปภ.สาขาพิจิตร มีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร พร้อมพนักงานนำเสนอข้อมูลและสาธิตการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน GECCซึ่งในภาพรวมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ มีความพึงพอใจการปรับปรุงระบบการให้บริการของ กปภ.สาขาพิจิตรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้บริการเหนือความคาดหมาย การใส่ใจให้บริการบุคคลพิเศษ (ผู้พิการ ทุพพลภาพ) รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัย สื่อสังคมออนไลน์มาปรับใช้เพื่อการบริการประชาชน โดยคาดว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GECC ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร จะสร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน