กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนมิถุนายน  2561

      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงเรื่องรายจ่ายฝ่ายทุน  การพิจารณางบลงทุนและงบทำการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยพิจารณาให้เขตจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ต่างๆและการนำความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ได้รับการอบรมมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน