การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น

          วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ ตลอดจนหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๒ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)โดยจัดให้มีการปลูกพันธุ์กล้าไม้ราชพฤกษ์ มะเม่า พยุง ชัยพฤกษ์ และมะค่า จำนวน ๑๐๐ ต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ที่นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ นำไปสู่ความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป

เลื่อนขึ้นข้างบน