กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ทั้ง ๔ งาน ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นายวัลลภ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ, นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ รวมไปถึงพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ ซึ่งภายในการประชุมได้กล่าวถึงประเด็นการเตรียมความขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเข้าสนับสนุน กปภ.สาขาในสังกัดทุกด้าน ตลอดจนการมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุดแก่องค์กร นอกจากนี้ ยังได้ติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสีย การดำเนินงานของงานมาตรวัดน้ำ และงานแผนที่แนวท่อ จากนั้น หัวหน้างานในสังกัด ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันภายในการประชุม ซึ่งก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ท่านผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบของขวัญให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม รวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน