กปภ.สาขากุฉินารายณ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เหล่าไฮงาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุฉินารายณ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เหล่าไฮงาม

กปภ.สาขากุฉินารายณ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เหล่าไฮงาม

กปภ.สาขากุฉินารายณ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดงในระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เหล่าไฮงาม เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขากุฉินารายณ์. นำโดย ผจก.นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ พร้อมหัวหน้างานบริการฯ,หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ได้ตรวจสอบปัญหาระบบผลิตน้ำประปาให้กับ อบต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ตามคำร้องขอ หลังจากที่ อบต.เหล่าไฮงามประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นและแดงมาก ในการนี้ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.การใช้สารเคมีที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำประปา 2.อธิบายวิธิการหมักสารเคมีช่วยตกตะกอน ตลอดจนได้แนะนำให้นำน้ำดิบมาทำจาร์เทสเพื่อหาค่าความขุ่นเพื่อการใช้สารเคมีที่เหมาะสม ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในท้องถิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

เลื่อนขึ้นข้างบน