กปภ.เขต 10 และกปภ.สาขาพิษณุโลก จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand side Management : DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 และกปภ.สาขาพิษณุโลก จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand side Management : DSM

กปภ.เขต 10 และกปภ.สาขาพิษณุโลก จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand side Management : DSM

เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2561  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand side Management : DSM  และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ  ณ กองบัญชาการกองพันทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า  เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับข้าราชการทหาร  และผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน