กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2561

กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2561

เมื่อวันพุธ ที่ 11  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  นำโดยนายธราเทพ  ลิ่มปะรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 10/2561 เพื่อร่วมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  หาแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน ปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

ผู้จัดการได้กำชับเกี่ยวกับแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนควรทำงานที่ได้รับมอบหมายให้รวดเร็ว  เพื่อลดการเกิดเอกสารตกค้าง และกรณีผู้ใช้น้ำ

สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ให้พนักงานอธิบายให้ผู้ใช้น้ำให้ ทราบถึงรายละเอียดเป็นขั้นตอนและทราบถึงระเบียบของ กปภ. ด้วยเพื่อลดการเกิดข้อร้องเรียนในการปฎิบัติงาน

เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจแก่คุณภาพและบริการเน้นการบริการด้วยรอยยิ้มที่สดใสเป็นกันเอง ทั้งนี้ผู้จัดการ ได้ติดตามผลการทำงานของหัวหน้างานบริการ

และควบคุมน้ำสูญเสีย ติดตามเรื่องการทำ step test (การหาจุดท่อแตกรั่ว)  เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย และพนักงาน กปภ.สาขาสงขลาได้ร่วมฝึกซ่อมแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity Management :  BCM)ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2561 ได้แก่ นายธีระวุฒิ วรรณทอง

ตำแหน่งช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา) งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และได้มีการมอบรางวัล ให้แก่ นางสาวแพรวพรรณ สุริเเสง  ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

พนักงานให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการผู้ใช้น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2561ทั้งนี้ผู้จัดการได้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน