ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

                      เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นางสาววรรธนียา จิตตนูนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร จากนั้น กปภ.สาขาเขาชัยสนได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนขนุน และหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยได้เยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำ เพื่อรับฟังปัญหาการใช้น้ำ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจในการให้บริการของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน