กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2561 โดยมีนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกทวีศักดิ์ หร่ายวงศ์ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหราช จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการทหารที่เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประหยัดน้ำตามหลัก 3R

 

     สำหรับการดำเนินกิจกรรมในโครงการ DSM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โดยได้นำหลักการ 3R ได้แก่ Reduce-Reused-Recycle มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการใช้สอยในอนาคตอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว การดำเนินโครงการ DSM ในครั้งนี้ กปภ.เขต 10 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่ข้าราชการทหาร ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ DSM และความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้จัดกิจกรรมเล่นเกมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กปภ.ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน