การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ คณะที่ 14 เข้าตรวจประเมินระบบการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ตามเกณฑ์มาตฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  โดยมีนายธีรยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ มีนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและสังเกตการณ์ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่

       ทั้งนี้ กปภ.สาขาหนองไผ่ เป็นหนึ่งใน กปภ.สาขาที่ส่งใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ในปี 2561 เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและการประปาส่วนภูมิภาคให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย  โดยประธานอนุกรรมการและคณะ ได้ตรวจประเมินจุดก่อนให้บริการ จุดพื้นที่ให้บริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของ กปภ.สาขาหนองไผ่ มีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ พร้อมพนักงานนำเสนอข้อมูลและสาธิตการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน GECCซึ่งในภาพรวมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ มีความพึงพอใจการปรับปรุงระบบการให้บริการของ กปภ.สาขาหนองไผ่ที่มีการปรับปรุงพื้นที่ก่อนให้บริการ จุดให้บริการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัย สื่อสังคมออนไลน์มาปรับใช้เพื่อการบริการประชาชน โดยคาดว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GECC ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ จะสร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน