กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนกรกฎาคม  2561

      เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารให้แก่พนักงานในสังกัดทราบ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และกล่าวถึงการปฏิบัติงานต่างๆในกองบัญชีและการเงิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน