กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2561

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2561

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2561 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ถ่ายทอดแนวคิดของท่านรักษาการ ผู้ว่าการ กปภ. ที่เน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรยุคปัจจุบันที่ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิตอลยุค Thailand 4.0 เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยน และมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคตด้วย ดังนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 องค์กร กปภ.จะเปลี่ยนผ่าน Digital Transformation จึงเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดทุกคนพร้อมปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ Smart Smart 4 ขั้นตอน คือ ปรับตัว สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาต่อยอดและทำงานเป็นทีม

          จากนั้น ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้มอบของที่ระลึกแก่นายธีรพงศ์ มีแม่นวิทย์ วิศวกร 7 งานน้ำสูญเสียที่ได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน