กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑ กปภ.สาขาบ้านโป่ง นำโดย นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านโป่ง ในส่วนของการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือหากเกิดอัคคีภัย ประเภทของไฟและการดับเพลิง อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน