กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดทั้ง ๔ งาน ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ของปี ๒๕๖๑ ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับยื่นขอรับรองฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้น ได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสายงานต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดต่างๆ และช่วงท้ายการประชุมฯ ผู้อำนวยการกองฯ ได้มอบของขวัญ แก่ ครอบครัวพนักงานที่คลอดบุตรใหม่ พนักงานในสังกัดที่เกิดในเดือนสิงหาคม และประกาศผลรางวัลพนักงานดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน