การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างและอัตราจ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร ค่าจ้างเหมาตัดมาตร และค่าจ้างเหมาประสานมาตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างและอัตราจ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร ค่าจ้างเหมาตัดมาตร และค่าจ้างเหมาประสานมาตร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างและอัตราจ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร ค่าจ้างเหมาตัดมาตร และค่าจ้างเหมาประสานมาตร

          วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย (ประธานคณะทำงาน) พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง และหัวหน้างานมาตรวัดน้ำ ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนตัดมาตร ค่าจ้างเหมาตัดมาตร ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เลื่อนขึ้นข้างบน