การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ทั้ง ๒๒ สาขา  และนักบริหาร ๙ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ และนำเสนอแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย กองแผนและวิชาการ กองระบบจำหน่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารทั่วไป กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และกองบัญชีและการเงิน จากนั้น ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่สำคัญ อาทิ การติดตามหนี้ค้างชำระ การเบิกจ่ายงบทำการ งบลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

เลื่อนขึ้นข้างบน