กปภ.สาขาระยอง เข้าศึกษาดูงาน กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง เข้าศึกษาดูงาน กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก


กปภ.สาขาระยอง เข้าศึกษาดูงาน กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยองนำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าศึกษางาน กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก โดยมีนายภักดี  คำแดง ผู้อำนวยการกองมาตรวัดน้ำ และคณะ ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองมาตรวัดน้ำ แนะนำการทำงานของระบบติดตามมาตรวัดน้ำ นำเยี่ยมชมโรงมาตรวัดน้ำ กระบวนการซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

ซึ่งเป็นดำเนินการตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน กปภ. ต่อไป ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก วันที่ 8 กันยายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน