กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

          กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดทั้ง ๔ งาน ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นายวัลลพ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ, นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ โดยทางผู้อำนวยการกองฯ ได้กล่าวถึงเรื่องการมอบนโยบายจากผู้ว่าการฯ เมื่อครั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๖ พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าของงานต่างๆ ในแต่ละสายงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่เกิดในเดือนกันยายน และพนักงานดาวเด่นประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน