คณะทำงาน DSM กปภ.ข.10 เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานในภาคีเครือข่าย DSM มอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะทำงาน DSM กปภ.ข.10 เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานในภาคีเครือข่าย DSM มอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM)

คณะทำงาน DSM กปภ.ข.10 เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานในภาคีเครือข่าย DSM มอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า(DSM)

      คณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานในภาคีเครือข่ายโครงการ DSM ของ กปภ.ข.10 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นำโดยนายคจิต เหมาคม ผู้จัดการ กปภ.สาขาลาดยาวและนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.10 พร้อมคณะทำงานเข้าพบผู้แทนผู้บริหารบริษัท ณ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดแห่งที่ 2 ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก นำโดย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลกและนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.10 พร้อมคณะทำงานเข้าพบผู้แทนผู้บริหารกองพลทหารราบที่ 4 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

     ทั้งนี้ เพื่อเข้ารายงานผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ DSM  พร้อมทั้งมอบหนังสือรายงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน