การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศร่วมมือห่น่วยงานภายนอกในการบรูณาการ การแจ้งท่อแตก-ท่อรั่วในพื้นที่จำหน่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศร่วมมือห่น่วยงานภายนอกในการบรูณาการ การแจ้งท่อแตก-ท่อรั่วในพื้นที่จำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศร่วมมือห่น่วยงานภายนอกในการบรูณาการ การแจ้งท่อแตก-ท่อรั่วในพื้นที่จำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ).สาขาอรัญประเทศ ได้ดำเนินโครงการประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศและอปท.ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ แจ้งท่อแตก- ท่อรั่วทางช่องทางต่างๆ ที่พบในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทางกปภ.สาขาอรัญประเทศจะได้เร่งรัดดำเนินการซ่อมท่อได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจำหน่ายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการบรูณาการรวมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน