กปภ.เขต10 ประชุมคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต10 ประชุมคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครั้งที่ 1/2562

กปภ.เขต10 ประชุมคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ครั้งที่ 1/2562

      เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง และคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต10

      การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 เข้ารับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2561 และพิจารณากลั่นกรองศักยภาพและความพร้อมของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 เพื่อส่งเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center: GECC) ประจำปี งบประมาณ 2562 ทั้งยังร่วมพิจารณาข้อจำกัด ปัญหาต่างๆ ที่พบจากปีที่ผ่านมา เพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการทำงาน และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน กปภ.สาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน