การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ นำโดย นาย ณ เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับหัวหน้างานทุกสายงาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ผู้จัดการฯ ได้แจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ได้เป็นประปาต้นแบบ สำหรับให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่บริการเขต ๖ เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ Customer Information System (ระบบ CIS) พร้อมเป็นที่ปรึกษา ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในการยื่นขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายการประชุม ผู้จัดการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ ถวิลการ นายช่างโยธา ๕ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน