กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 1/2562

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 1/2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2561 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1/2562 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ถ่ายทอดนโยบายของท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย แก่พนักงานในสังกัดที่เน้นย้ำนโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน" ตามแนวทาง 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การพัฒนาบุคลากร การสร้างองค์กรเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย "องค์กรสมรรถนะสูง" รวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆที่จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานในสังกัดมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

จากนั้น ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ และการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติงานไตรมาส 1ปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้มอบของที่ระลึกแก่นายศิริชัย สุทธิธนกูล หัวหน้างาน 8 งานแผนที่แนวท่อ (GIS) ที่ได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาส พร้อมทั้งต้อนรับน้องใหม่และมอบของที่ระลึก ได้แก่ นายเมธาวี เขียวแก้ว วิศวกร 4 และ นายสมเจตน์ ทิงิ้วงาม วิศวกร 4 สังกัดงานน้ำสูญเสียอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน