กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.6 นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผอ.กทส.กปภ.ข.6 พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.6 นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผอ.กทส.กปภ.ข.6 พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.6 นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผอ.กทส.กปภ.ข.6 พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.6 นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผอ.กทส.กปภ.ข.6 พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมีการถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารสู่พนักงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร และมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการ อาทิ ระบบการให้บริการข้อมูล (CIS ) เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน