กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นายวัลลพ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และ นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนพนักงานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมให้การต้อนรับ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะ พูดคุย และมอบนโยบายแก่พนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย จากนั้น ทางด้านผู้อำนวยการกองฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการฯ การเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมเน้นย้ำการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดทางความคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต และติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานสายงานต่างๆ ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่เกิดในเดือนตุลาคม ได้แก่ นายภาณุพันธ์ กฤษณะสุวรรณ (นายช่างโยธา ๕ งานมาตรวัดน้ำ) นายพิริยะ สะสม (นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๕ งานแผนที่แนวท่อ) และนางสาวชลธิดา ทองพรหม (นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ งานแผนที่แนวท่อ) และพนักงานดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม ได้แก่ นางประภาพร ดอกรัก (นักธรณีวิทยา ๗ งานน้ำสูญเสีย) นายบัญญัติ โชยะสิทธิ์ (พนักงานอ่านมาตร ๔ งานมาตรวัดน้ำ) นายพิริยะ สะสม (นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๕ งานแผนที่แนวท่อ) และ นายวัชรพงษ์ เปินสูงเนิน (นักประชาสัมพันธ์ ๔ งานลูกค้าสัมพันธ์) เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน