ประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน

ประกาศ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน

                   ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ขอแจ้งให้คู่สัญญาที่ไม่มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และไม่สามารถสืบค้นหรือติดต่อผู้รับจ้างได้ จำนวน ๒ ราย ดังนี้.-

                         ๑. บจก.เอ เอสเตทแอนด์คลีนนิ่ง จำนวนเงิน  ๓,๔๕๖.๑๐ บาท

                         ๒. บจก.สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์  จำนวน  ๓๙,๐๐๐ บาท   

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)จึงใคร่ขอให้ผู้รับจ้างตามรายชื่อข้างต้นมาขอรับหลักประกันสัญญาคืน ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากไม่มารับเงินคืนตามกำหนดดังกล่าว กปภ.สาขาพัทยา(พ) จะนำเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ กปภ. ต่อไป

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๑๔

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน