การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8  พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา นำโดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้

ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่  ต้นขนุน , ต้นมะม่วง , ต้นกระทิน ฯลฯ และช่วยกันพรวนดิน

ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาสงขลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก

ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน