กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)

กปภ. สาขาพนมทวน  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผจก.พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม  Morning Talk  ครั้งที่  2/2562  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดย ผจก. ได้เน้นย้ำเรื่อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ. ได้แก่การปฏิบัติการตามแผนลดน้ำสูญเสีย การติดตามหนี้ค้างชำระ การเพิ่มรายได้ และการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้พนักงานปรึกษาหารือ ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานต่าง ๆ ของแต่ละสายงาน เพื่อมาปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน