การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2562

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2562

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี จัดกิจรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2562

พร้อมประชุมแนวทางในการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย การดำเนินโครงการ GECC

สรุปผลการดำเนินการในโครงการ WSP ประจำปีงบประมาณ 2561 และการดำเนิน

โครงการ water is life ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม

สำนักงานการประปา โดยผู้จัดการสมเดช เหล็มเล๊าะ กล่าวเปิดการประชุมพร้อม

ติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน และให้แต่ละงานนำเสนอข้อมูลงานด้านต่างๆ

ในที่ประชุม ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน