การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดทุกสายงาน ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมตอบคำถาม มอบของรางวัลแก่เด็กๆ แจกน้ำดื่มบรรจุขวดสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด    และแสดงสาธิตการทำ Jar - test ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และให้ความรู้การผลิตน้ำประปาแก่เด็กๆ และเยาวชนที่เข้าร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการมอบความสุข และสร้างความประทับใจ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

เลื่อนขึ้นข้างบน