การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62

 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน-ลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 8/62 ณ วัดศรีบังวัน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านป่าตึงใต้ หมู่ 6 และ บ้านป่าตึงเหนือหมู่ 8 มีผู้สนใจยื่นคำร้องขอติดตั้ง จำนวน 76 ราย และชำระเงินค่าติดตั้ง จำนวน 45 ราย พร้อมติดตั้งในวันเดียวกัน จึงขอขอบคุณเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาที่สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน