การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 7/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน

เมื่อวันศุกร์ ที่18 มกราคม 2562 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (One Stop Service) ณ.หน่วยบริการเชียงแสน เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น.มีผู้มาชำระค่าน้ำประปา จำนวน 104 ราย พร้อมทั้งรับคำร้องเปลี่ยนประเภท จำนวน 3 ราย คำร้องขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 ราย ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน