กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผอ.กองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กปภ.ข.๓ เพื่อรายงานรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าการ กปภ. อาทิ การติดตามหนี้ค้างชำระ ข้อร้องเรียน การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน