กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายจตุพล พึ่งยนต์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อรายงานรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน การบริหารจัดการระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำของ กปภ.สาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าการ กปภ. และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพน้ำของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน