กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ"มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ."ได้ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒  ,ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการดำเนินโครงการ Water is Life พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน