กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีการหารือและวางแผน อาทิ การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ทั้งนี้ ผอ.กบง. ได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องการประเมินคุณภาพ SEPA นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด 

เลื่อนขึ้นข้างบน