กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)ประจำปี2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)ประจำปี2562

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)ประจำปี2562

เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ นำโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลาขวัญพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)ประจำปี2562 โดยได้รับฟังการบรรยายขั้นตอนการสมัครและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบให้คณะกรรมการผู้ตรวจได้พิจารณา และเยี่ยมชมและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้โดยทั้งนี้มีนายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพรานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน