กปภ.ชม.(พ) จัดการประชุมสนทนายามเช้าและประชุมสนทนาประสาประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ชม.(พ) จัดการประชุมสนทนายามเช้าและประชุมสนทนาประสาประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กปภ.ชม.(พ) จัดการประชุมสนทนายามเช้าและประชุมสนทนาประสาประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) และสนทนาประสาประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
 
- โครงการประปาดีเด่น ที่ กปภ.ชม.(พ) ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นมาจากความร่วมมือของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด
 
- ครบรอบ ๔๐ ปี สถาปนา กปภ. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ --- เตรียมความพร้อมในการไหว้พระภูมิเจ้าที่และพระแม่ธรณี ทำป้ายชื่อพระแม่และคาถาบูชาพระแม่ ด้านล่างใต้ฐานรูปพระแม่ธรณี
 
วาระที่ ๒ ติดตามความต้องการของพนักงานและลูกจ้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 
วาระที่ ๓ สนทนาประสาประปา
 
-  การจัดทำคุณภาพที่ขอการรับรองมาตรฐาน ISO ที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก โดย ทีมงาน งานผลิต ผู้จัดการปฏิญญา อยากให้มีการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆด้วย ให้ครอบคลุมทั้งสำนักงาน
 
- การควบคุมน้ำสูญเสียของ กปภ.ชม.(พ) แบ่งพื้นที่จ่ายน้ำ เป็นพื้นที่ย่อย จำนวน ๕๖ พื้นที่ โดยมีการวัดผ่านมิเตอร์โดยใช้ช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำไม่ค่อยได้ใช้น้ำมาเป็นตัววัดในการหาน้ำสูญเสีย
 
- งานจัดเก็บรายได้ ทำงานด้วยความตั้งใจ รับฟัง รับเรื่อง แล้วทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอข้อมูลให้กับหัวหน้างาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำอย่างนิ่มนวล
 
วาระที่ ๔ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 
- การประชุมอาชีวอนามัย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
- ขอเบิกหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน สำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานด้านนนอก
 
- ถังหมักเศษอาหารบริเวณ สำนักงาน การจัดการขยะในสถานที่ทำงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
 
- การอบรมดับเพลิง
 
วาระที่ ๕ วาระอื่นๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน