กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กปภ.สาขากบินทร์บุรี  จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562

ด้วยในวันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์   2562  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ได้ร่วมกันจัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประปา โดยมี นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผจก.กปภ.สาขากบินทร์บุรี หัวหน้างาน และพนักงาน  เพื่อเป็นการรายงานและติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และประเมินผลความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน ทั้งนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ได้ถ่ายทอดนโยบายการประชุมผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกสายงานได้รับทราบ และได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ /การขายน้ำเพิ่ม รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย และร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงานเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

เลื่อนขึ้นข้างบน