กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) และออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) และออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) และออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายธีระยุทธ  ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนในพื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองขุด .ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยมีทีมงานกปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง บริการตอบข้อซักถาม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไข ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.สำหรับผู้ที่ชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ณ จุดบริการ อันเป็นการสร้างความประทับใจ มอบความสะดวกสบายแก่ผู้ขอใช้น้ำ ซึ่งต่อจากนี้ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จะได้เตรียมพร้อมดำเนินการรับชำระค่าติดตั้งให้แล้วเสร็จและเข้าทำการสำรวจและติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน(Home Care) โดยการตรวจสอบระบบประปาให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวิธีดูแลระบบประปาภายในบ้าน และแนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธีรู้คุณค่า

เลื่อนขึ้นข้างบน