กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

           เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดย นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, พร้อมหัวหน้างานและพนักงานสังกัด กปภ.เขต 10 ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบ กองตรวจสอบภูมิภาค 1 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบและปิดการตรวจสอบหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.เขต 10 จำนวน 6 โครงการ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการตรวจสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่วมกันประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยภาพรวม ผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบและหารือร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการตรวจสอบครั้งต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน