กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผอ.กองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กปภ.ข.๓ เพื่อรายงานรับทราบ ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าการ กปภ. การคัดเลือกดาวเด่นไตรมาส ๒/๒๕๖๒ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ ขุพินิจ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ รวมทั้งยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน