กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพระบบประปาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า ๖๐ คน ณ ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ จัดกิจกรรมขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อประชาชน

            ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ได้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การผลิตน้ำประปา, การควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาระบบผลิต ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน