กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมมือดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมมือดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมมือดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒

          กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการ DSM ดำเนินการเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแบบยั่งยืน และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นต้นแบบในการประหยัดน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ทำให้มีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืน

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน