กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2562

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2562

        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

        ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงการติดตามและตรวจใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆให้ถูกต้อง,ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายให้ถูกต้องก่อนที่งานการเงินจะบันทึกการจ่ายเงินและการประชุมซักซ้อมการลงระบบ CIS จำนวน 14 สาขา ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน