กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วย นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

      การประชุมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางของ ป.ป.ช.ที่กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานใน กปภ.เขต 10 ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตามเกณฑ์ ITA ให้ครบถ้วนเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน