กปภ.สาขาพัทลุงและ กปภ.สาขาเขาชัยสน สานความร่วมมือให้ความรู้ อปท.รอบรั้ว ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทลุงและ กปภ.สาขาเขาชัยสน สานความร่วมมือให้ความรู้ อปท.รอบรั้ว ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"

กปภ.สาขาพัทลุงและ กปภ.สาขาเขาชัยสน  สานความร่วมมือให้ความรู้ อปท.รอบรั้ว  ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"

           วันที่่ 21 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องระบบการผลิตน้ำตามมาตรฐานประปา  การควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเดียวกับ กปภ. ถือเป็นการยกระบบคุณภาพชีวิติให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
          โดยกิจกรรมในครั้งนี้  มี อปท. เข้าร่วมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่  เทศบาลตำบลโคกม่วง  และ เทศบาลตำบลร่มเมือง นอกจากนี้  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทาง กปภ. ได้กำนหดให้ อปท.ทั้ง 2 แห่ง จัดส่งตัวอย่างน้ำประปาเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นตามมาตรฐานของ กปภ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน