ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ.

ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ.

ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ.

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ. โดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562  โดยมี นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4), นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์ รองผู้ว่าการ (การเงิน), นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.3  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.3  ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี ผู้จัดการ กปภ.สาขากุยบุรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.3 ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

          กปภ. และ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมมือดำเนินงานขยายเขตเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ขาดแคลนน้ำประปา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ กปภ. ที่มุ่งขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ซึ่ง กปภ. มีโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้ – เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล โดย เทศบาลเมืองหัวหิน ยินดีให้ กปภ. เข้ามาร่วมดำเนินการขยายเขตบริการในพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา นับเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น และทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น  โดยการดำเนินการดังกล่าว กปภ. ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 8,500 ราย ทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปาได้รับบริการน้ำประปาจาก กปภ.สาขาปราณบุรี และส่งผลให้ กปภ. มีผู้ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการบูรณาการการทำงานที่ดีของทั้งสองหน่วยงานเพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณของ กปภ. เห็นสมควรมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน